Reglement

Prijs voor het Spirituele en Religieuze boek 2018

1. Op initiatief van de beroepsorganisatie Medianetwerk Plus, uitgevers met hart en ziel, kent een onafankelijke jury jaarlijks twee prijzen toe:

  • de prijs voor het spirituele boek
  • de prijs voor het religieuze boek

Bovendien wordt een publieksprijs uitgereikt op basis van een online stemming door het lezerspubliek.

2. Het spirituele boek brengt de lezer in contact met spirituele visies, contexten, praktijken, theoretici en getuigenissen over zingeving. Het spirituele boek verduidelijkt de inhoud, de betekenis en de waarde van spiritualiteit in de hedendaagse context van de lezer. De benedengrens die we niet overschrijden is esoterie, oppervlakkige methodes en modieuze trends. De doelstelling is boeken te bekronen met hoogstaande zoektochten naar zingeving van het leven.

3. Het religieuze boek heeft uitdrukkelijk een religieuze inhoud en kan handelen over alle erkende godsdiensten. Het religieuze boek verduidelijkt de inhoud, de betekenis en de waarde van religie in de hedendaagse context van de lezer. Het laat de lezer toe inzicht, voeling, oefening, kennis, … te vinden over religie en religieuze thema’s.

4. De boeken voor beide prijzen moeten toegankelijk zijn voor een breed publiek, vlot geschreven en aantrekkelijk uitgegeven. Ze mogen zich richten tot een doelgroep zoals kinderen, jongeren, ouderen, ondernemers, werknemers … Tijdschriften en brochures komen niet in aanmerking. Collectieve werken met een duidelijke eenheid van concept en uitwerking komen wel in aanmerking.  Ook vertalingen van buitenlandse auteurs komen in aanmerking.

5. Er wordt voor het religieuze en spirituele boek een Publieksprijs toegekend via een online-stemming door het brede lezerspubliek . De stemming gebeurt op basis van de door de jury genomineerde boeken.

6. De voorgedragen boeken:

a. moeten voor het eerst gepubliceerd zijn
tussen 1 juni 2017 en 1 juni 2018

b. moeten ingestuurd worden hetzij door de auteur zelf, hetzij door de uitgever;
c. moeten vóór 20 juni 2018 in 10 exemplaren bezorgd worden aan het secretariaat van Medianetwerk Plus Willebroekkaai 37, 1000 Brussel;
d. moeten vergezeld gaan van een betaling van € 50 per titel op rekeningnummer BE23 7364 0223 2691 EUR van Medianetwerk Plus met vermelding “Prijs Religieuze Boek” of “Prijs Spirituele Boek”.
e. Medianetwerk Plus biedt de uitgevers: nominatiestickers en affiches over de prijs, persbelangstelling, uitnodigingen voor de uitreiking, de organisatie van de publieksprijs, informatie en promotie in de boekhandel.

7. De jury krijgt tot oktober de tijd om de boeken te lezen en te beoordelen. De onafankelijke jury bestaat uit minimaal 6 leden, aangeduid door Medianetwerk Plus. De secretaris van de jury, aangeduid door Medianetwerk Plus, notuleert en coördineert maar heeft geen stemrecht. In de jury mag geen auteur of uitgever van een mededingend boek zetelen.  De jury behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen.  De beslissing van de jury is onherroepelijk.  Er wordt geen briefwisseling of mailverkeer over gevoerd.

8. De procedure voor de jurering:

  • De jury kiest de 5 nominaties per categorie. Daaruit worden de winnaars gekozen door de jury.
  • De juryleden communiceren niet over de winnaars voor de uitreiking heeft plaatsgevonden.

9. Het publiek krijgt inzage in de genomineerde boeken via de media en de site. Het publiek krijgt drie weken de tijd om de winnaars in de twee categorieën te nomineren via een online stemming.

10. Medianetwerk Plus bepaalt de datum en de plaats van de officiële prijsuitreiking.

11. De bekroonde de auteurs ontvangen een werk van een Vlaamse kunstenaar.